"ASAN Könüllüləri" təşkilatının 4 iyul 2017-ci ildə mülki əhaliyə qarşı baş vermiş erməni təxribatıyla bağlı bəyanatı: (AZE,RUS,ENG)

"ASAN Könüllüləri" təşkilatının 4 iyul 2017-ci ildə mülki əhaliyə qarşı baş vermiş erməni təxribatıyla bağlı bəyanatı:

Ermənilərin tarix boyu Azərbaycan torpaqlarına yiyələnmək istəyi və buna nail olmaq üçün ən alçaq və rəzil üsullardan istifadə edərək tarixi Azərbaycan torpaqlarının dədə-baba yurdu adlandırması erməni riyakarlığının bariz nümunəsidir.

“Böyük Ermənəistan” xülyasına qapılmış ermənilər 1992-1993-cü illərdə Azərbaycanın 20 faiz torpağını  işğal edərək 1 milyondan çox əhalisini öz doğma yurdundan didərgin salmışlar.

İşğal nəticəsində Azərbaycana aid cəmi uzunluğu 25 min km olan avtomobil yolu, yenə cəmi uzunluğu 3984 m olan 160 körpü, 14,5 min km uzunluğunda elektrik xətti, 2500 elektrik trafosu, 2 min km qaz boru xətti, 160 su deposu, 34-dən çox qaz dağıtım stansiyası erməni işğalçılar tərəfindən dağıdılmışdır.

İşgal edilmiş bölgələrdə cəmi 140 min şagirdin oxuduğu olan 600 məktəb, 53 min şagirdin təhsil adlığı 65 peşə məktəbi, 2 yüksək öğrənim qurumu məhv edilib. 700 səhiyyə ocağı, bu bağlamda 800 nəfərlik xəstəxana, poliklinikalar, doğum evləri, aptek binaları, təcili yardım xəstəxanaları dağıtılmıştır. Səhiyyə xidmətinə dəyən ümumi iqtisadi ziyan 1,2 milyard dollara yaxındır.

Azərbaycana aid 903 dövlət qeydiyyatında olan, 1500 Dövlət qeydiyyatında olmayan tarix və mədəniyyət abidələri, minlərcə əsərin qorunduğu 26 müzey, 8 rəsm sərgisi, 4,6 milyon kitab və əlyazma saxlanan 927 kitabxana, 85 incəsənət məktəbi, 20 mədəniyyət sarayı, 4 dövlət teatrı ermənilər tərəfindən işgal edilib.

Erməni terroru ən rüsvayçı addımını isə Xocalıda atıb.   Belə ki, 25-26 fevralın hadisələri zamanı zərər çəkmiş ölü sayı 613 nəfər idi, bunlardan da 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i isə ahıl yaşlı insanlar olmuşdur, 8 ailə tamamilə məhv edilmiş, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirmiş, 487 nəfər, o cümlədən 76 uşaq yaralanmışdır. 1275 nəfər əsir götürülmüş, 150 Xocalı sakini itkin düşmüşdür.

Azərbaycana qarşı illər boyu ermənilər tərəfindən törədilən bu kimi terror və soyqırım bu gün də Ermənistanın dövlət siyasəti səviyyəsində davam etdirilir.

iyulun 4-də axşam saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələri Füzuli rayonunun Alxanlı kəndini minaatanlardan və ağır artireliya qurğularından atəşə tutulub. Ermənistan Silahlı qüvvələrinin mülki əhalini hədəf alan hərəkətləri nəticəsində kənd sakini 1967-ci il təvəllüdlü Quliyeva Sahibə İdris qızı və onun nəvəsi 2 yaşlı Quliyeva Zəhra Elnur qızı həlak olmuş, digər mülki şəxs 1965-ci il təvəllüdlü Quliyeva Sərvinaz İltifat qızı isə yaralanmış, mülki obyektlərə zərər yetirilib.

Ermənistan dövləti bununla da növbəti dəfə  beynəlxalq hüququn fundamental norma və prinsiplərinin ciddi şəkildə pozub.

Ermənistan tərəfi bu kimi hallarla mənfur və işğalçı siyasətini davam etdirərək, Silahlı münaqişələr (müharibələr) dövründə mülki əhalinin müdafiəsi ilə bağlı  Haaqa konvensiyalarına, “Müharibə qurbanlarının müdafiəsi haqqında” Cenevrə Konvensiyasına, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə qəti şəkildə pozur.

Ermənistanın beynəlxalq hüquq normalarına əməl etməməsi, regionda əvvəlki kimi dinc sakinlər arasında qurbanların sayının artmasını qaçınılmaz edir.

“ASAN Könüllüləri” təşkilatı olaraq bütün beynəlxalq təşkilatıları Ermənistanın sərgilədiyi bu vandal siyasətə qarşı laqeyd qalmamağa, Ermənistan hakimiyyətinin cəzalandırılması üçün mühim addımlar atmağa çağırırıq.

 

#Rus-

Декларация Oрганизации “ASAN Волонтёров”  о провокации армян против гражданского населения 4 июля 2017 года:

На протяжении всей истории желанием армян было овладение Азербайджанскими землями и для достижения этой цели они использовали  самые позорные и постыдные методы , называя исторические азербайджанские земли  прародиной, является наглядным примером армянского лицемерия.

Армяни  пораженные иллюзией  “Великая Армения” оккупировали 20 процентов территории Азербайджана в 1992-1993 годах и более 1 миллион населения были вытеснены из своей земли.

В результате оккупации были разрушены армянскими оккупантами шоссе общей длины 25 км, 160 мостов общей  длины 3984 м, линия электропередачи длиной 14,5 тыс.км, 2500 электрических трансформаторов, линия газопровода длиной 2 тысячи км,160 водяных баков, более 34 газораспределительных станций.

В оккупированных районах были разрушены 600 школ,в которых учились 140 тысяч учеников, 65 профессионально-технических учебных заведений, с 53-мя тысячью учениками, а также 2 высшие учебные структуры. 700 центров здоровья, в этом контексте больница для 800 человек, поликлиники, родильные дома, аптечные учреждения, больницы скорой помощи, были разрушены. Экономический ущерб, причиненный здравоохранению ближе к 1,2 миллиарда долларов.

Было оккупировано армянами 903 зарегистрированных в государстве, 1500 незарегистрированных в государстве исторических и культурных памятников, 26 музеев с тысячи охраняемыми произведениями,8 выставок, 927 библиотек с  хранящимися  4,6 миллионами книг и рукописей, 85 художественных школ, 20 дворцов культуры, 4 государственных театров.

Cамые постыдные действия Армянского террора произошли в Ходжалы. Таким образом, число погибших жертв во время событий 25-26 февраля было 613, из них были 63 детей, 106 женщин и 70 пожилых людей, 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей потеряли одного из родителей, 487 человек, включая 76 детей были ранены. 1275 человек были взяты в заложники, а 150 жителей Ходжалы пропали без вести. На протяжении многих лет учиненный против Азербайджана терроризм и геноцид со стороны армян, продолжается и по сей день на уровне государственной политики Армении.

Вечером 4 июля 2017 года вооруженные силы Армении обстреляли село Алханлы Физулинского района из минометов, а также из станковых гранатометов. В результате действий вооруженных сил Армении, направленных на гражданское население, убили жителя деревни Гулиева Сахибу Идрис гызы , родившегося в 1967 году, и ее внучку 2-летнюю Гулиева Захру Эльнур гызы и одна гражданка, Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения была ранена, а гражданские объекты были повреждены.

Армянское государство в очередной раз серьезно нарушило основополагающие нормы и принципы международного права.

Армянская сторона нарушает Гаагские конвенции о защите гражданского населения, Женевские конвенции о защите жертв войны и резолюции Совета Безопасности ООН в ходе вооруженных конфликтов (войн), продолжая свою отталкивающую и агрессивную политику.

Неспособность Армении соблюдать нормы международного права неизбежно повышает число жертв среди гражданского населения в регионе, как и прежде.

Как Oрганизация “ASAN Волонтёров”, мы призываем все международные организации не оставаться равнодушными к этой вандалистской политике Армении и предпринять важные шаги для наказания правительства Армении.

 

#ENG-

Declaration  by the "ASAN Volunteers" organization on the Armenian provocation against civilians on July 4, 2017 :

 

The Armenians' aspiration to occupy Azerbaijani lands throughout the history and the use of the most insidious and illogical methods to achieve this is a clear example of the Armenian hypocrisy of naming historical Azerbaijani lands as a homeland.

The Armenians, who were buried in "The Greater Armenia", occupied 20 percent of Azerbaijan's land in 1992-1993 and displaced more than 1 million people from their homeland.

As a result of the occupation, Azerbaijan with a total length of 25 thousand km, meaning 160 bridges with a total length of 3984 m, 14.5 thousand km of electricity lines, 2500 electric transformers, 2 thousand km of gas pipelines, 160 water reservoirs, more than 34 Gas distribution station was destroyed by Armenian occupiers.

In the occupied territories, 600 schools which 140,000 students studied, 65 vocational schools which 53,000 students got educated and 2 higher education institutions have been destroyed. 700 health centers which include a hospital for 800 people, polyclinics, maternity homes, drugstores and emergency hospitals were destroyed. Total economic damage to healthcare is about $ 1.2 billion.

903  state  registered, 1500 non registered   historical and cultural monuments, 26 museums, 8 painting exhibitions, 4,6 million books and 927 libraries, 85 art schools, 20 cultural palaces, 4 state theaters which belonged to Azerbaijan were occupied.

Armenian terror has thrown the most humiliating step in Khojaly. Thus, 613 people were killed during the events of February 25-26, including 63 children, 106 women, 70 old people, 8 completely  destroyed families, 25 injured children, 130 children lost one of their parents, 487 were injured, including 76 children. 1275 people were captured and 150 Khojali residents were missed.

Terrorism and genocide, committed by Armenians over the years, is continuing to be at the level of Armenia's state policy.

During the evening, on July 4 Armenian armed forces shelled the Alkhanli village of Fuzuli using caliber mortars and grenade launchers. As a result of the actions of the Armenian Armed Forces aimed at the civilian population, villager Guliyeva  Sahiba Idris born in 1967 and her 2 years old  granddaughter, Guliyeva Zahra Elnur were killed. Another civilian, Guliyeva Salminaz Iltifat, born in 1965, was wounded, and civilian facilities were damaged.

The Armenian state has once again seriously violated the fundamental norms and principles of international law.

The Armenian side violates the Hague conventions on the protection of the civilian population, the Geneva Conventions on the Protection of Victims of War, and the UN Security Council resolutions during the armed conflicts (wars), continuing its repulsive and aggressive policy.

Armenia's failure to comply with international law norms inevitably raises the number of victims among civilians in the region as before.

As the "ASAN Volunteers" organization, we urge all international organizations not to remain indifferent to this vandal policy of Armenia and take important steps to punish the Armenian government.